Fulfillment Logistics
บริการระบบขนส่งและคลังสินค้า

ไม่มีที่เก็บสินค้า ไม่มีเวลาบริหารสต๊อก ต้องออกไปส่งสินค้าเอง มาเปลี่ยนธุรกิจให้ปัง แล้วลืมปัญหาการขนส่งแบบเดิม ๆ ด้วยการเลือกใช้บริการระบบขนส่งสินค้าและคลังสินค้าที่ทันสมัยจากโลจิสติกส์ ชั้นนำของไทย

ประโยชน์ที่ได้รับจากเข้าร่วมโครงการ

  1. ฟรีค่าธรรมเนียมเข้าใช้บริการระบบ ได้รับสิทธิพิเศษจาก Startup

  2. เพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันภายในประเทศได้ สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด

  3. ช่วย SME ให้มีเวลาขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น และกำหนดปริมาณสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสม

  4. SME ได้รับการต่อยอดเข้าใช้บริการระบบจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

คุณสมบัติของ SME ที่จะเข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสินค้าและมีความประสงค์อยากเข้าร่วมโครงการ

  2. ไม่เป็นสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือทำซ้ำ หรือเป็นของเลียนแบบ

  3. กรณีที่เป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ หรือเวชสำอาง ต้องได้รับการรับรองจาก
    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีเลขจดแจ้งครบถ้วน

  4. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เป็นไปตามแต่ละข้อจำกัดของแต่ละ Logistics Startup เป็นผู้กำหนด