DBD x Logistics

DBD เปิดศูนย์กลางเชื่อมต่อ แก้ปัญหาการขนส่งและการบริหารจัดการคลังสินค้าให้กับธุรกิจ ผ่านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการจัดการระบบขนส่งที่ทันสมัย จาก Logistics ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับธุรกิจบนระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าสากล และตอบรับการวางรากฐานเศรษฐกิจ Thailand 4.0